top of page

1901 - 2001

Op de hoek van de Lepelstraat en Adelberg werd er door de familie Sprengers, twee broers en een zus, allen ongehuwd, een herberg uitgebaat. In deze herberg werd onder meer de St.-Ambrosiusgilde opgericht. De oudste, Frans Sprengers was o.a. vleeskeurder van beroep. Op slachtingen waarbij het vlees verkocht of geveild werd, moest toen gemeentetaks betaald worden, vooraf te betalen bij de gemeenteontvanger. De toenmalige gemeenteontvanger was Ferdinand Theuwissen. Regelmatig kwam de keurmeester bij de gemeenteontvanger de aangiften voor slachtingen opnemen. Beiden waren muzikaal aangelegd en het spreekt natuurlijk vanzelf dat er meermaals over muziek werd gesproken.

De oprichting

logo_oprichting.jpg

In de herberg Sprengers werd dan ook met de kermis en andere aangelegenheden muziek gespeeld. Frans en Henri Sprengers die goede muzikanten waren, hadden enkele klanten van de herberg, velen waren lid van de St.-Ambrosiusgilde, notenleer gegeven en vervolgens leerden ze een instrument bespelen. Een groepje muzikanten, waaronder de gebroeders Sprengers, Louis Pennemans, Louis Jansen en Jaak Berkmans, ontstond.

Een klein groepje muzikanten, maar nog lang geen fanfare. Totdat Ferdinand Theuwissen met een idee op de proppen kwam. Hij was een zeer begaafd muzikant. Ferdinand bespeelde het orgel in de kerk bij feestelijke aangelegenheden, richtte een kerkkoor op dat meerstemmige missen zong op zon- en feestdagen. Hij componeerde zelf enkele meerstemmige missen waarvan er spijtig genoeg geen enkele is overgebleven. Ferdinand Theuwissen speelde viool, piano, fluit en meerdere koperinstrumenten.
Samen met Frans Sprengers besliste hij een fanfarekorps op te richten. Zo ontstond op 22 novemver 1901 de fanfare "Hoop in de Toekomst" met Ferdinand Theuwissen als voorzitter en dirigent. Enkele notabelen uit het dorp werden aangesproken, burgemeester François Van Ham in het bijzonder, en zo konden instrumenen, partituren en andere benodigdheden worden aangekocht. . Enkele muziekliefhebbers brachten hun eigen instrumenten mee, sommigen kochten zelf een instrument.

Alle feest- en andere aangelegenheden in het dorp werden nu opgeluisterd door de fanfare. Zo speelde men in 1902 voor de eerste maal in de processie.

Het eerste onderkomen van de pas gestichte fanfare was een leegstaand klaslokaal in de gemeenteschool van de Melkerijstraat (Nu Frans Van Hamstraat). Er waren daar twee klassen in gebruik door het aangenomen onderwijs voor jongens. De pas gestichte fanfare kreeg onderdak in het derde lokaal.

In de Melkerijstraat tegenover de school lag de Coöperatieve Melkerij met een kleine woning. Ten noorden daarvan stond de noodkerk met aan de straat het herenhuis Peeters. Rond 1905 werden de vroegere paardenstallen die voor de noodkerk gebouwd waren in dienst genomen als muziek en toneelzaal. Het gebouw was eigendom van Frans van Ham. Hij liet dan ook in 1908 een café met woning bouwen vlak tegen het muzieklokaal. Ook werd er een ruimte voorzien voor het strijkorkest dat gesticht werd door Ferdinand Theuwissen. Dit bestond uit een vijftiental muzikanten van eerste viool tot contrabas. Er werd beslist dat elke toneelopvoering opgeluisterd moest worden door dit strijkorkest. De fanfare "Hoop in de Toekomst" maakte furore en in 1914, enkele weken voor het uitbreken ven de oorlog, werd onder leiding van Ferdinand Theuwissen een korpswedstrijd ingericht. Dit op de hoek van Adelberg-Lepelstraat.

De oorlogsjaren

De Duitse verordening van 16 januari 1915 inzake ‘Vergaderingen en politieke verenigingen’ legt het Lommelse verenigingsleven tijdens WOI zo goed als stil. Vergaderingen, openbare en private, dienen door de maatregel 5 dagen vooraf aangevraagd te worden, met vermelding van doel, dag en plaats. Vergaderingen in openlucht zijn verboden, evenals politieke bijeenkomsten, zelfs in gesloten ruimte. Overtredingen op de verordening worden streng bestraft met opsluiting tot 1 jaar of een boete van 5000 fr.

Ook de Lommelse fanfare ‘Hoop in de Toekomst’ (opgericht in 1901) zwijgt tijdens WOI in alle toonaarden. Vlak voor het begin van de oorlog had in Lommel nog een grote internationale muziekwedstrijd voor harmonieën en fanfares plaatsgevonden. Op 21 juni 1914 namen niet minder dan 13 maatschappijen uit Vlaanderen en Nederland deel aan dit grootse feest. De oude kiosk en het dorpsplein waren netjes opgesmukt geweest en aan alle huizen had nog de nationale driekleur gewapperd.

Een Wederlandsche muziekwedstrijd (Bron: Te Lomelle op die Campine december 2015)
Prelude
Op zondag 21 juni 1914 was het groot feest in Lommel. Het gemeentehuis dat al van 1845 dateerde, was de vorige jaren in opdracht van het gemeentebestuur volledig verbouwd. Die werkzaamheden waren nu klaar. En in de Sint-Pietersbandenkerk had Adolphe Tassin de muurschilderingen voltooid, het sluitstuk van de bouw en de inrichting van de nieuwe neogotische kerk. Begin juni had de kerkfabriek Sint-Pietersbanden de laatste rekening aan hem betaald. Redenen genoeg dus om in Lommel feest te vieren.
De feestelijkheden waren de avond voordien al gestart met een groot concert door de Lommelse fanfare (momenteel 'Koninklijke Harmonie') 'Hoop in de Toekomst' onder leiding van Ferdinand Theuwissen. De fanfare speelde op de kiosk die onder de lindebomen op het marktplein stond, en het talrijk opgekomen publiek luisterde aandachtig. Het concert was de prelude tot de grote 'Wederlandsche Muziekwedstrijd' op zondag.
Ooggetuigenverslag
Over het verloop van die muziekwedstrijd heeft u trouwens al een artikel gelezen in dit tijdschrift. In 2011 schreef onze Bergeijkse vriend Johan Biemans het artikel met de titel 'Muziekhistorie uit de oude doos' (Te Lomelle op die Campine 2011,jg. 37, nr. 4, blz. 5-11). U moet dat artikel zeker eens herlezen. Vanop de eerste rij kon u als lezer meemaken hoe de Bergeijkse fanfare (momenteel 'Koninklijke Harmonie') 'Echo der Kempen' de muziekwedstrijd beleefde. Johan Biemans liet ons meegenieten van het bloemrijke ooggetuigenverslag van de Bergeijkse dirigent Frans Aarts.
Feestwijzer
Ik wil dat ooggetuigenverslag hier nog wat aanvullen met enkele feiten en wetenswaardigheden die ik uit een andere bron haalde, namelijk de 'Feest wijzer' van de 'Wederlandsche Muziekwedstrijd' . 'Wederlandsch' was in die tijd een schoon Vlaamsch woord voor 'internationaal'.
De 'Feestwijzer' werd door Karel Van Leemput - Immers gedrukt in zijn atelier in de Kerkstraat. De brochure werd die zondag aan de toehoorders verkocht voor de prijs van een halve frank, wat ongeveer de prijs van twee broden was.
De organisator van de muziekwedstrijd was de fanfare 'Hoop in de Toe komst', samen met het gemeentebestuur van Lommel.
Het 'Eerecomiteit' van de wedstrijd bestond uit de belangrijkste personen van het dorp: burgemeester en provinciaal raadslid Frans Van Ham, pastoor Claykens en de heer Jos Schulte, afgevaardigd beheerder van de zinkfabriek Overpelt-Lommel.
Verder was er nog een 'Comiteit van den Wedstrijd' (= de werkers), een 'Feestcomiteit' (= de beslissers) en een 'Beschermcomiteit' (= de geldschieters). Ze zijn allen met naam vermeld in de 'Feestwijzer'.

1914-06-21 Feestwijzer.jpg

Toespraak
In het ooggetuigenverslag van Frans Aarts las u dat burgemeester Van Ham in het pas vernieuwde gemeentehuis (nu het Raadhuis) aan de bestuursleden van de deelnemende muziekgezelschappen 'de eerewijn' aanbood en een toespraak hield. Wellicht werd de tekst van deze toespraak in de 'Feestwijzer' afgedrukt als 'Welkom'. Zeker kunnen we er niet van zijn, want de naam van de burgemeester staat er niet onder vermeld. Het vraagt echter niet veel verbeelding om burgemeester François Van Ham met luide stem te horen declameren: 'Welkom. Gij Helden van dezen dag! Welkom. Gij Muziekkorpsen, op wie het huidige feest berust! Gansch Lommel is U dankbaar voor uw welwillend opkomen!'. De toespraak luidt verder: 'Onze anders zoo eenzame streek, met zijn eentoonig leven, zal, opgebeurd door uwe gespierde tonen, eenige oogenblikken uit hare gewone loomheid worden getrokken'. En de burgemeester eindigde met de woorden: 'Wij wenschen U dan allen een volslagen welgelukken in uwe uitvoering en eene verdiende beloning'.
Wedstrijdreglement
Bij een wedstrijd hoort vanzelfsprekend een reglement.
Dat 'Reglement van den Wedstrijd' staat in de 'Feest wijzer' afgedrukt. Het telde in totaal 24 strenge artikelen. We leren eruit dat het ook in die tijd al moeilijk was om de planning tijdig in de praktijk om te zetten. In artikel 5 lezen we: 'Alle toetreding tot den wedstrijd zal aan het comiteit moeten ingezonden worden uiterlijk voor 15 januari 1914'. Frans Aarts schreef echter in zijn verslag dat de Bergeijkse fanfare de uitnodiging voor de wedstrijd ontving in ... de maand februari!
Het verschil tussen een fanfare en een harmonie werd bepaald in artikel 7 van het reglement: 'Bij fanfarengezelschappen mogen geene clarinetten, fluiten, contrebassen in de bezetting medewerken. Saxophones en sarruso- fones zijn in elke bezetting geoorloofd.'
De deelnemers
De deelnemende muziekgezelschappen ontmoetten elkaar die zondag om 12 u. op de Adelberg. Daar werd de stoet gevormd die eerst naar de kerk trok en daarna naar het marktplein, waar de kiosk het strijdtoneel voor de wedstrijd zou zijn. De muzikanten van de 'Echo der Kempen' maakten er kennis met de leden van nog twaalf andere muziekgezelschappen. Ze vernamen er ook welk muziekgezelschap in welke afdeling zou aantreden.
In de lste afdeling van de harmonieën: harmonie 'Phileutonia' van Gestel en Blaarthem en de (toen al!) koninklijke harmonie 'St-Cecilia' van Stockheim (= Stokkem). In de 2de afdeling van de harmonieën: harmonie 'St-Cecilia' van Hamont en harmonie 'Eendracht' van Mol. In de 3de afdeling van de harmonieën nam enkel harmonie 'Concordia' van Overpelt-Werkplaatsen deel. Bij de fanfares waren er in de eerste afdeling geen deelnemers. In de 2de afdeling wedijverden: fanfare 'Kempenbloei' van Achel en fanfare 'Het Werk der Toekomst' van Beerse. In de 3de afdeling traden aan: fanfare 'St-Joseph' van Balen-Wezel, fanfare 'De Echo der Kempen' van Bergeijk, fanfare 'Concordia' van Dessel, fanfare 'De Bergengalm' van Hechtel, fanfare 'Nut en Vermaak' van Overpelt en ten slotte fanfare' Juliana' van St-Odiliënberg.
Aan elk muziekgezelschap werd een Lommelse 'Commissaris van begeleiding' toegevoegd om het gezelschap die dag met raad en daad bij te staan. Deze 'Commissarissen' waren allen lid van de fanfare 'Hoop in de Toekomst', wat meteen verklaart waarom onze lokale fanfare niet deelnam aan de wedstrijd.
In totaal trokken er die zondagmiddag zo'n 520 muzikanten door de Lommelse straten.
Hun namen zijn vereeuwigd in de 'Feestwijzer', want elk deelnemend muziekgezelschap had uiterlijk drie maanden voor de datum van de wedstrijd een lijst met de namen van de deelnemende leden aan de organisator moeten bezorgen.
De jury
Een jury kan natuurlijk niet ontbreken op zo'n wedstrijd. Artikel 18 van het reglement bepaalde: 'De jury zal bestaan uit bekende toonkunstenaars, mannen van naam en verdienste, 1/2 vreemde leden ½ Belgen'. Dit artikel van het reglement werd vlekkeloos in de praktijk omgezet. Laten we even kennis maken met de vier juryleden die als volgt met naam en faam in de 'Feestwijzer' werden vermeld: Jules Emile Strauwen, toonzetter, bestuurder der Koninklijke Fanfare 'Phalange Artistique' te Brussel, Ridder der Kroonorde, Officier der Academie Valéry Bury, muziekmeester van het 4de linieregiment te Brugge. Femand Mertens, muziekmeester bij het krijgsmuziek in het Groothertogdom Luxemburg, gedecoreerd met de palmen der Kroonorde, te Luxemburg. L.E. Rugers, rustend kapelmeester der huzaren te Venlo, Holland.
Als secretaris van deze jury fungeerde de zoon van Jules Emile Strauwen. Volgens het reglement maakte hij echter geen deel uit van de jury zelf. Dankzij Frans Aart weten we dat de juryleden de Luxemburger Fernand Mertens als voorzitter kozen.
De juryleden hebben die wedstrijddag als kluizenaars beleefd: 'De jury-leden zullen ieder afzonderlijk geplaatst worden, zoodat de ruggespraak onmogelijk is' (artikel 17 van het reglement) en 'Gedurende den wedstrijd zal niemand met de jury in aanraking mogen komen. ' (artikel 19).
Ieder jurylid moest elk muziekgezelschap punten geven voor 'stemming, samenspel, klankgehalte en algemene voordracht'. Deze punten moesten op een briefje worden genoteerd samen met de opmerkingen en het oordeel over het muziekgezelschap. Daarna moest het jurylid het briefje ondertekenen en overhandigen aan de secretaris die de punten moest optellen. Elk deelnemend muziekgezelschap kreeg na de wedstrijd een schriftelijk verslag met de punten en de beoordelingen van de juryleden toegezonden. Van een puike organisatie gesproken!
De prijsuitreiking
Toen de fanfare 'Echo der Kempen' zich inschreef voor de wedstrijd, betaalde ze, net als de andere muziekmaatschappijen, 20 franken als borg aan de wedstrijdsecretaris Egidius Joosten die ook gemeentesecretaris van Lommel was. Men wilde op die manier vermijden dat ingeschreven gezelschappen niet kwamen opdagen. Onmiddellijk nadat de fanfare op de wedstrijd had gespeeld, ontving ze het geld terug. En dat geld zal nuttig zijn besteed, want Frans Aarts schreef 'Vol vreugde verlieten we het feestterrein en gingen het dorp in om ons wat te verfrissehen en wat uit te rusten van den strijd'. Wellicht zullen de andere harmonieën en fanfares net hetzelfde hebben gedaan en we kunnen ons voorstellen dat de meer dan 500 droge muzikantenmonden en -kelen hartelijk welkom waren in de lokale cafés, zoals café De Kroon.
De plechtige 'prijsuitdeeling' vond in de late namiddag plaats tijdens een groot concert gegeven door de fanfare 'Genoegen na Zwoegen' van Lommel- Werkplaatsen. Het eerste deel van dat concert was een 'beschrijvend tafereel' dat eindigde als volgt: 'Op een gegeven teeken beginnen al deze geheimzinnige wezens eenen wilden dans, gemengd en eindigende met een oorverdovend geroep en geschreeuw'.
Dan volgde de 'uitdeeling' van gewonnen 'medalies, diplomas en prijzen' aan de muziekgezelschappen. Waarna de fanfare van Lommel-Werkplaatsen het tweede deel van het concert ten gehore bracht dat eindigde met de uitvoering van het stuk 'De Dochter van den Tamboer Majoor', 'een bewerking van een Opera van Offenbach door Gilson'.
De feestelijke zondag was voor iedereen, en niet alleen voor de fanfares en harmonieën, succesvol verlopen. Niemand kon op dat ogenblik vermoeden dat het de laatste feestelijke zondag in jaren zou zijn, want enkele weken later brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Ferdi GEERTS

Het verenigingsleven van "Hoop in de Toekomst" viel stil. In 1917 eisten de bezetters al het koper op waardoor vele muzikanten hun instrument moesten verstoppen. In november 1918 kwam de wapenstilstand en dit moest natuurlijk gevierd worden. "Hoop in de Toekomst" werd terug verenigd onder impuls van een aantal vroegere leden. Jammer genoeg overleefden enkele van de leden de oorlog niet en ook Ferdinand Theuwissen overleed op 30 augustus 1918.

Onder leiding van Leon Plumot kwam een kleine groep muzikanten op straat om aan Lommel het einde van de oorlog mee te delen. Daarna begon een nieuwe opgang van de maatschappij onder leiding van dirigent Jules Claessen.

De fanfare kon terug beschikken over een gedeelte van hun vorig lokaal. De rest werd verhuurd aan de posterijen. Later verhuisde "Hoop in de Toekomst" naar zaal "Concordia" in de Bakkerijstraat (thans Rode Kruisstraat).

harmonie_1913.jpg

Leden van fanfare ‘Hoop in de toekomst’ op het kerkplein ter gelegenheid van de plechtige eremis van E.H. Van Leemput in 1913

Fanfare HIDT na WO I.jpeg

Fanfare "Hoop in de Toekomst", foto genomen kort na WOI voor een uitstap naar Antwerpen

Een nieuwe eervolle titel

In 1921 werd notaris Trouwers voorzitter. Hij werd echter snel opgevolgd door Jozef Tournier in 1922, later onze burgemeester. Met zijn spontaan doorzicht vormde hij de liefdesschakel tussen het bestuur (toen comité of comiteit genoemd) en muzikanten. In 1923 aanvaardde Jan Bouly het voorzitterschap daar Jozef Tournier trouwde en zich in Eksel vestigde. Jan Bouly werkte nauw samen met de toenmalig dirigent Jules Claessen, die van 1919 tot 1938 dirigent was, en met René Nijs de toenmalig secretaris. Onder hun impuls behaalde de fanfare haar eerste prijzen:
1926 te Lanaken: eerste prijs
1928 te Tongeren: eerste prijs
1928 te Tilburg: eerste prijs met lof van de jury

Jan Bouly werd als voorzitter vervangen door Peer Wouters. Een zeer actief en dynamisch persoon. Onder zijn impuls kreeg de fanfare de Koninklijke titel. Vanaf 25 juni 1929 spreken we dan ook van de Koninklijke fanfare "Hoop in de Toekomst" Lommel.

vlag_fanfare.jpg

De jaren '30 en '40

Blijkbaar moeilijke jaren voor de Koninklijke fanfare "Hoop in de Toekomst". Vandaar dat er waarschijnlijk zo weinig gegevens bekend zijn.

Peer Wouters bleef voorzitter tot 1934. Jaak Tournier werd echter een waardig opvolger. Zo citeren we uit een artikel vlak na zijn periode als voorzitter: "Dhr Jaak Tournier was een nobele figuur die zichzelf vergat - en alle sport, vooral de edele sport met raad en daad op de hoogste trap van ontwikkeling wilde verheffen."

In deze periode nam de dirigent Jules Claessen zijn welverdiende rust, na 18 jaar trouwe dienst. Het is 1936 als Jules Claessen de fakkel doorgeeft aan Leon Plumot, een uitstekend muzikant met vele dienstjaren.

In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Koninklijke fanfare kende dan ook een periode van vier jaar non-activiteit. Tegen het einde van 1944 probeerde Henri Bullen "Hoop in de Toekomst" weer op te bouwen, dit was echter vruchteloos. Totdat in 1945 de harde kern van muzikanten, bestaande uit acht personen, door de straten van Lommel trok. Hun werkgroep deed al snel bij veel mensen het oorlogswee vergeten en binnen een mum ven tijd bestond "Hoop in de Toekomst" weer uit 50 muzikanten. Jos van Leemput werd nu voorzitter en de dirigeerstok werd gehanteerd door Joske Meulemans afkomstig uit Herentals. Na een jaar moest hij echter noodgedwongen ontslag nemen wegens ziekte en werd hij opgevolgd door Theo Tijskens. Moeilijke jaren braken aan dor meerdere oorzaken, waaronder geldgebrek. Vele mistevredenen verlieten de rangen.

De omvorming tot harmonie

Het was Theo Tijskens, die door bemiddeling van de voorzitter, de fanfare omvormde tot Koninklijke Harmonie   "Hoop in de Toekomst" Lommel. Deze naam en vorm, gesticht in 1948, gebruiken we vandaag nog steeds met trots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Vlag harmonie "Hoop in de Toekomst"

Vanaf die periode ontsprongen er ook nieuwe levensbronnen. Het gemeentebestuur werd ervan bewust dat haar "mooi gemeentelijk sieraad" ontwricht was. Ze bouwden daarom een kiosk en de harmonie ontving grotere subsidies om instrumenten aan te kopen en bekwame lesgevers te huren. In 1954 werd de knoop volledig doorgehakt. Met Jaak Tournier, dokter in de rechten, als nieuwe voorzitter en Antoon van Leest, nieuwe dirigent, kwam er opnieuw jonge geestdrift in de rangen. Een eerste succes werd behaald in Zoelmond: eerste prijs met lof van de jury.

Ondertussen kwam er ook een trommelkorps de rangen van de harmonie versterken. De oprichtingsdatum situeert zich in het jaar 1950.

Een aantal leden uit de harmonie richtte hun eigen orkest op nl. "De kapotte bugel", later werd de naam omgedoopt tot "Tyroler Holzacker Kapelle". Een juiste begindatum is niet gekend, maar situeert zich in het begin van de jaren '50.

vlag_harmonie_1970.jpg

55 jaar "Hoop in de Toekomst"

De Koninklijk Harmonie "Hoop in de Toekomst" kende vanaf deze periode een ware opgang. Zo vierde men met veel trots het 55-jarig bestaan in 1956. Men deed dit zeer gepast met een alles overtreffende solistenwedstrijd in maart 1956 (meer dan 200 inschrijvingen). In mei van datzelfde jaar organiseerde men een korpswedstrijd met meer dan 40 verenigingen en met het vererend bezoek van Prins Alexander. Een eerste prijs met lof van de jury werd behaald in Wageningen (Nederland) en in 1957 behaalde men hetzelfde resultaat in Eisden. In 1956 werd Jan Peeters instructeur van het trommelkorps.

Toch stelden er zich in 1958 een aantal nieuwe problemen. Het lokaal in de Bakkerijstraat (thans Rode Kruisstraat) voldeed niet meer. De uitbaters van zaal Concordia beslisten om het harmonielokaal om te vormen tot café en cinema. De meesten onder ons zullen deze "cinema Concordia" nog wel kennen. Een nieuw onderkomen werd gevonden in de Kloosterstraat. Het betrof een oud gebouw van de provinciale technische school dat eigendom was van de gemeente. De familie Kuppens, bijgestaan door leden van de Harmonie, vormden het lokaal om tot repetitie en ontspanningslokaal.

In hetzelfde jaar namen ook dirigent Antoon van Leest en de secretaris (35 dienstjaren) ontslag. De voorzitter overhaalde Antoine Corstjens om het secretariaat op zich te nemen en Wim Stinkens werd de nieuwe dirigent.

De eerste uniformen

In 1960 besloot het bestuur om afstand te doen van de  "witte petten" die tot dan toe het enige uniformstuk van de harmonie waren. Een nieuw uniform deed zijn intrede.

De Koninklijk Harmonie "Hoop in de Toekomst" Lommel verrijkte haar naam met drie letters nl. vzw. Vanaf 1963 werd "Hoop in de Toekomst" dus een vereniging zonder winstoogmerk. Dit jaar nam men deel aan het "Internationale Musik- und Trachtenfest" te Gevelsberg.

In 1966 werd het bestaande trommelkorps uitgebreid met een meisjes trommelkorps. Vanaf dat moment spraken we van een gemengd trommelkorps met zoveel meisjes als jongens. Ze stonden onder de leiding van Jan Peeters (uit Veldhoven). Voorheen werd les gegeven door Jan Mannaerts, een juiste periode is echter niet gekend. Tamboer majoor op dat ogenblik was Frans Jansen.

65 jaar jong

Met dit jubileum ging nogmaals een verhuis gepaard. In 1966 werd door de gemeente een oud lokaal van de gemeentelijke meisjesschool in de Frans Van Hamstraat ter beschikking gesteld. Met man en macht werd in enkele weken het lokaal omgetoverd in een zaal. Muren werden uitgebroken, plafonds werden vernieuwd, balken werden gestoken en nieuwe verlichting werd gehangen. Net voor de feesten in mei 1967 was alles klaar.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                         Logo tgv 65 jarig bestaan

Het 65-jarig jubileum kon op een gepaste wijze ingezet worden. U zult al wel bemerkt hebben dat " Hoop inde Toekomst" in 1967 reeds 66 jaar bestaat. Waarom één jaar later pas feesten? Die vraag moeten we u echter schuldig blijven doch bestaan er volgens ons twee mogelijkheden. Misschien was er een woningnood in 1966 om de feesten gepast te vieren (de zaal is klaar in 1967). Men gebruikte in die periode een andere oprichtingsdatum nl. 1902. Op foto's vinden we immers een vlag terug met deze datum. Vanaf 1970 wordt er een nieuwe vlag in gebruik genomen met de juiste datum nl.1901.

Na 13 jaar hard werken nam Jaak Tournier welverdiende rust. In 1967 werd Marcel Claessen voorzitter. In datzelfde jaar nam de harmonie "Hoop in de Toekomst" Lommel deel aan het "Volks- und Heimatfest" te Grevenbroich-Laach. Een tweede uit een reeks van Duitse avonturen.

logo_65.jpg

Oprichting majorettes

Tijdens de septemberfeesten in 1970 werd de groep majorettes een feit. Dit danken zij aan de toenmalig secretaris Leon Jeurissen en zijn echtgenote. De opleiding was in handen van Jozef Butteneers. Het doel dat men van bij de oprichting voor ogen had werd onmiddellijk verwezenlijkt: "Belangstelling wekken bij de jeugd van de Harmonie, aandacht voor het showelement en bijdragen tot de oplossing van de problemen rond vrije tijd". Een mooie groep majorettes stond klaar om furore te maken.

De tijd ven de grote wedstrijden brak aan. Het is een onbegonnen werk om alle uitslagen weer te geven van zowel harmonie, drumband als majorettes. Laat ons stellen dat de Harmonie "Hoop in de Toekomst" een mooi en rijk verleden heeft op wedstrijdgebied. In 1975 promoveerde het harmonieorkest naar ere-afdeling.
De drumband speelde reeds enkele jaren in eerste afdeling. Nieuwe instructeur werd Jan Peeters (1974), afkomstig uit Luyksgestel. Het betreft hier degelijk twee instructeurs met dezelfde naam. Hij is momenteel nog steeds actief als jurylid op vele wedstrijden.

75 jaar Hoop in de Toekomst

Naar goede traditie organiseerde de Harmonie "Hoop in de Toekomst" in 1976 spectaculaire feesten. Acht dagen lang waren er tal van festiviteiten in en rond de vernieuwde zaal "Harmonie".
In 1973 werden voor de tweede keer nieuwe uniformen in dienst genomen. Deze deden dienst tot 2000.

Rosette Bloemen werd de nieuwe instructrice bij de majorettes sinds 1976. In 1978 wordt ze opgevolgd door Paul Driesen.

"Hoop in de Toekomst" bestond uit vele muzikanten. Zoals nu nog steeds staat er geen leeftijd op muziek maken. De harmonie, drum en majorettes konden dan ook elke leeftijd bezielen. Zo was er zelfs een volledig gezin aangesloten bij de vereniging. De muzikale familie Kuppens waarvan zowel moeder Ghislaine, de vader War als de kinderen Heidi, Ludwig, Frank en Piet een instrument bespeelden. De familie is nu nog steeds zeer actief binnen de vereniging. Tot onze grote spijt moesten we in december 1999 afscheid nemen van Eduard (War) Kuppens. Eén van de grote bezielers van "Hoop in de Toekomst".

In 1978 neemt de harmonie deel aan de "Musikschau der Nationen" in het Duitse Bremerhaven. Het harmonieorkest, de drumband en de majorettes verzorgen er samen een wervelende show.

De jaren 80

Jan Peeters, instructeur van de drumband, nam afscheid in 1980. Erik Willekens werd de nieuwe instructeur.

Eén jaar voor de festiviteiten bevestigde de harmonie hun klasse. Dit met een grote onderscheiding in de afdeling uitmuntendheid te Neerpelt tijdens het provinciaal concerttornooi. Een van de hoogtepunten voor Wim Stinckens die in 1983 zijn 25 jaar dirigentschap mocht vieren.

In datzelfde jaar werd de voorzittersfakkel doorgegeven aan Gerard Van de Weyer. Marcel Claesen werd benoemd tot erevoorzitter. Laatstgenoemde overleed in 1986.

De harmonie neemt voor een tweede maal deel aan de "Musikschau der Nationen" in Bremen. Deze maal zonder majorettes en drumband maar met een selectie uit de drie Lommelse muziekmaatschappijen; nl. fanfare "De Heidegalm" uit Kerkhoven, fanfare "St. Eligius" uit Werkplaatsen en de Koninklijke Harmonie "Hoop in de Toekomst".

In 1983 is er naast de grootse viering van Wim Stinckens ook nog een prachtig kerstconcert. Dit concert, met als doel de restauratie bekostigen van de glasramen van de dekanale kerk "Sint Pietersbanden", had een groot succes.

De bevolking van Freudenberg (Duitsland) mocht in 1984 van de harmonie genieten. Men nam daar namelijk deel aan de "Altstadfeste".

In 1985 organiseert men een eerste muziekshow "HAFA" in de sporthal te Lommel. Dit is ook het jaar dat er voor de derde maal deelgenomen wordt aan de "Musikparade der Nationen" in Hannover. Dit maal terug met drumband en majorettes. Het harmonieorkest wordt aangevuld met leden uit de twee Lommelse fanfares.

Na 28 jaar neemt Wim Stinckens ontslag als dirigent bij de harmonie "Hoop in de Toekomst". Op 11 juli 1986 neemt Diederik Celis de dirigentstok over.

De bevriende fanfare "Rot-Weiss" uit Niederburg

In 1987 wordt er een concertreis naar Niederburg gepland. De "Tyroler Holzacker Kapelle" uit de vereniging "Hoop in de Toekomst" vormde hiervoor de basis. Ze verzorgden in 1971 een optreden in een dorpje in de buurt van Oberwesel. Daar vernamen ze dat er voetbalfeesten werden georganiseerd in Niederburg. Fanatiek zoals men was besloten ze de boel daar op te vrolijken. De eerste contacten met het dorp waren gelegd. Om het 20-jarig bestaan van hun Duitse vrienden te vieren besloot de harmonie om de fanfare "Rot-Weiss" te vereren met een bezoek. Een jarenlange verbroedering kwam tot stand.

Eind jaren 80

Een periode waarin harmonie "Hoop in de Toekomst" vele prijzen sprokkelde. In 1987 behaalde men volgende resultaten:
* Harmonie: eerste prijs met onderscheiding op het provinciaal concerttornooi te Lanaken.
* Drumband: laureaat in ereafdeling tijdens Provinciaal Drumbandtornooi.
* Majorettes: laureaat provinciaal majorettetornooi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                  Logo vanaf 1987

In 1988 stond er de tweede HAFA muziekshow op het programma. Dit naar goede gewoonte in de sporthal van Lommel.

Op de classificatiedag te St.-Huibrechtslille wordt voor de eerste maal een wisseltrofee uitgereikt. Deze werd gewonnen door het harmonieorkest en de drumband. In dat jaar wordt de drumband ook algemeen laureaat tijdens het provinciaal drumbandtornooi te Kanne.

In 1989 winnen het harmonieorkest en de drumband de wisseltrofee voor de tweede maal te Kleine Brogel.
Volgende prijzen werden ook verworven:
* Harmonie: eerste prijs met onderscheiding op het provinciaal concerttornooi te Peer.
* Drumband: algemeen provinciaal laureaat met grootste onderscheiding en lof van de jury tijdens provinciaal drumbandtornooi te Neerpelt (95%).

De majorettes verzorgen dat jaar voor de eerste maal een prachtige showavond "Dance Arround the World" op Heide-Heuvel.

logo1.jpg

Lommel 1000

Het jaar 1990. En periode met tal van feestelijkheden in Lommel. Voor dit 1000-jarig bestaan deed men natuurlijk ook beroep op onze harmonie. De harmonie zette zo haar beste beentje voor tijdens het totaal spektakel, het gilden- en schuttersfeest, de historische stoet, kerkival en het Koninklijk bezoek van Koning Bouwdewijn en Koningin Fabiola.

Beginjaren '90

De harmonie richtte een Hafabra studieconcert in en de drumband werd algemeen laureaat van de categorie A op het nationaal drumbandtornooi dat "Hoop in de Toekomst" zelf organiseerde. Erik willekens werd uitgeroepen tot beste tamboer-majoor van het tornooi.

Het volgende Hafabra studieconcert werd in 1991 georganiseerd in Hamont-Lo. De harmonie en de drumband wonnen de wisseltrofee voor de derde maal. De drumband werd dat jaar nogmaals algemeen provinciaal laureaat.

De drumband bezocht in 1992 Niederburg. Men nam deel aan het festival van fanfarezug "Rot-Weiss".

Tijdens de aprilfeesten  van 1993 verbroederde "Hoop in de Toekomst" met fanfarezug "Rot-Weiss" uit Niederburg.

Van 7 tot 10 oktober nam "Hoop in de Toekomst" opnieuw deel aan de "Musikparade der Nationen" te Hannover (Duitsland). Een grandioos succes werd aan hun palmares toegevoegd.

SOS harmonie

Tijdens het eerste weekend van mei 1993 beleefde "Hoop in de Toekomst" een ware ramp. Het plafond van de zaal in de Frans van Hamstraat stortte in. Gelukkig was er enkel stoffelijke schade. De harmonie kreeg de lokalen van de vroegere bibliotheek toegewezen als voorlopig onderkomen.

De heropbouw van de zaal "Harmonie" kostte natuurlijk een massa geld. Een werkgroep werd samengesteld en tal van acties werden georganiseerd. Er werd een beroep gedaan op de Lommelse bevolking en dit via een stickerverkoop en steunkaarten. Van menig handelaar mocht "Hoop in de Toekomst" de nodige steun ontvangen. Het stadsbestuur bleef niet achter en zorgde voor de nodige subsidies. Tientallen acties stonden in het teken van de wederopbouw met als één van de hoogtepunten het optreden van "Up with People". Zij zorgden ervoor dat op 10 en 12 juni het CC "De Adelberg" werd uitverkocht.

We blijven dankbaar voor al de steun die we mochten ontvangen. We danken daarom leden, ereleden, sympathisanten, de Lommelse bevolking, de handelaars, het stadsbestuur en iedereen die een steentje heeft bijgedragen, hoe klein ook.
Hierna kon men aan de wederopbouw beginnen.

Vanaf 1995 werd er aan de wederopbouw van de harmoniezaal begonnen. Door de inzet van verschillende leden verliepen de werkzaamheden vlot. Toch gaat er een speciale vermelding uit naar vijf leden die samen meer dan 5000 uren werkten om de restauratie te voltooien. Op 15 september '95 werden daarom Ward Kuppens, Henri en Mathieu Michiels, Leon Jeurissen en Henri Weckx in de bloemetjes gezet.

95 jaar Hoop in de Toekomst

De drumband nam samen met de St.-Jozefsgilde uit Lommel-Kolonie deel aan de internationale gildendag te Ooidonk. Er bestond toen al enkele jaren een regelmatige samenwerking tussen de twee groepen. De drumband vergezelt hen nu nog steeds op het nationaal koningsschieten dat jaarlijks georganiseerd wordt.

Ondertussen werd Ilse Vanduffel (1994) instructrice van de majorettes.

Het harmonieorkest nam deel aan het provinciaal concerttornooi te Neeroeteren en behaalde 90%.

Na de officiële opening van de zaal in september volgt er op 23 december 1995 een prachtig kerstconcert in het CC "De Adelberg". Het harmonieorkest concerteert daar samen met de koren "De Echo", "Het Daghet", "St.-Cecilia" en "Lokomotief". Dit onder de titel "Kerstklanken in Lommel".

Een moeilijke periode breekt aan voor "Hoop in de Toekomst". Het is dan 1996. De dirigent Diederik Celis neemt ontslag. Het bestuur gaat hiermee akkoord. Een gedeelte van de jongere muzikanten nemen dit niet en scheuren af. Het harmonieorkest wordt hierdoor gehalveerd. Lieve Henkens wordt de nieuwe dirigent.

Positieve noot is dat de drumband provinciaal kampioen werd te Lanaken met 88%. Erik Willekens wordt uitgeroepen tot beste tamboer-majoor.

De drumband neemt samen met de St.-Jozefsgilde deel aan de 39 ste " Brabantse Dag" in Heeze. De cultuur-historische optocht kent meer dan 50.000 kijklustigen.

De wederopstanding

Nog nooit in haar rijke verleden is "Hoop in de Toekomst" bij de pakken blijven zitten. Ze overleefde twee wereldoorlogen, dus dit zou men ook wel te boven komen.

Vanaf 1997 werd er terug gestart met noten- en instrumentenleer. De lessen hebben succes en stilaan begint het harmonieorkest te groeien.

Op 24 en 25 mei 1997 ging het richting Niederburg. Daar waren de 3 groepen van "Hoop in de Toekomst" te gast op de prachtige muziekfeesten bij het 30-jarig jubileum van het fanfarekorps "Rot-Weiss".

Op 16 augustus 1997 mocht de drumband trots haar nieuwe uniformen voorstellen. Men deed dit zeer gepast. De premiere stond volledig in het teken van Ward Kuppens. Hij nam na 25 jaar trouwe dienst, als verantwoordelijke van de drumband, afscheid van deze functie. Er werd een prachtig verrassingsfeest georganiseerd. Zijn zoon Piet Kuppens neemt vanaf dan zijn taak over. Een week later, na de eucharistieviering die in het teken stond van Lommel kermis, werden de uniformen officieel ingezegend.

Oud leden van de drumband verbroederden op 18 oktober 1997 met de toenmalig drummers. Her reüniefeest werd een grandioos succes.

Annemie Skopinski wordt in '97 de nieuwe instructrice van de majorettes.

Drumband Hoop in de Toekomst verovert...

Met de nieuwe uniformen, prachtige muziek en supergemotiveerde leden trok de drumband ten strijde. Ze veroverde zo menig dorp en stad, vaak samen met de St.-Jozefsgilde uit Lommel-Kolonie.

Zo speelden ze in Welkenraedt, tijdens het nationaal kampioenschap koningsschieten, de pannen van het dak. Een jaar later, in 1998, nam men deel aan de "International Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen" in Hamont. De drumband behaalde een mooie 1ste prijs met 83%. Een paar maanden later bevestigden ze dit in Neder-Over-Heembeek.
Sindsdien weet elke gildenbroeder en zuster wie dat drumband "Hoop in de Toekomst" is.

De milenniumovergang

In 1999 nam de drumband deel aan het provinciaal drumbandtornooi in Tessenderlo. De drumband werd laureaat in de marsdiscipline met 84%.

Een maand later verzorgen de majorettes een prachtig spectaculaire showavond in zaal "Harmonie". Het was een grandioos succes en zeker voor herhaling vatbaar.

War Kuppens overleed op 27 november 1999. Een zware klap voor de volledige harmonie. Jaren was hij een boegbeeld voor de vereniging, een gedreven bestuurslid - een vader voor de drumband. Onder zijn impuls mogen we vandaag de dag genieten van een prachtige zaal waarop we allen trots mogen zijn. "Hoop in de Toekomst" zal War altijd in haar hart bewaren.

Lieven Henkens neemt datzelfde jaar ontslag om persoonlijk redenen. Karel Geboers, al vele jaren trompettist binnen onze vereniging, volgt hem op.

Het jaar 2000 werd voornamelijk gekleurd door de nieuwe uniformen van het harmonieorkest. Deze werden in gebruik genomen tijdens het Ceciliafeest in november.

De drumband steelt weerom de show tijdens het nationaal koningsschieten in Halen.

De majorettes nemen deel aan het provinciaal twirlingtornooi te Lanaken. Samen met de "Ware Vrienden" uit Tessenderlo zijn ze te gast op verschillende stoeten in België en Frankrijk.

100 jaar Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst

 

 

 

     

 

 

Met trots viert de Koninklijke Harmonie "Hoop in de Toekomst" Lommel haar 100-jarig bestaan in 2001. Meer dan honderd leden zijn vandaag fier dit uniek gebeuren te mogen beleven. We hopen dat "Hoop in de Toekomst" Lommel een mooi verder bestaan mag kennen. Voor ons nu, voor onze kleinkinderen later en voor de veel verdere toekomst.

Niet alleen de vereniging wordt in de bloemetjes gezet, maar ook Jan Loenders. Hij viert dit jaar zijn 80ste verjaardag en mag zich 75 jaar muzikant noemen. Nog steeds bespeelt hij zijn trompet vol overgave en kijken muzikanten naar hem op. Als vereniging zijn we fier dat we zo'n muzikant in onze rangen hebben.

logo100.jpg
bottom of page